Granty

Domy Pomocy Społecznej:
Świętej Rodziny
im. doktora Edmunda Wojtyły
w Kolsku

otrzymały grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stosując oznaczenia właściwe dla oznaczeń projektów finansowanych ze środków UE.